<% ShoppSum = 0 mrec = 0 sqlcmd = "SELECT b.idProd,b.ProdImage,b.ProdName,b.ProdModel,a.Sell_Price,a.Shopp_Count FROM VShopp_OrderDetail a inner join VShopp_Product b on a.idProd = b.idProd WHERE idShopp = '"& request.cookies("mid_Shopp") &"' ORDER BY a.idProd " set rs = connB2B.execute(sqlcmd) do while not rs.eof mProdPrice = rs("Sell_Price") mrec = mrec + 1 ShoppSum = cdbl(ShoppSum) + (cdbl(mProdPrice)*cdbl(rs("Shopp_Count"))) rs.movenext loop %> <% if mrec > 0 then rs.movefirst end if %>
    <% do while not rs.eof %>
  1. "> ">

    "><% =rs("ProdName") %>

    qty:<% =rs("Shopp_Count") %> $<% =cdbl(mProdPrice)*cdbl(rs("Shopp_Count")) %>
  2. <% rs.movenext loop %>
購物金額 $<% =ShoppSum %>

會員專區-點數查詢

現有紅利點數

000點

(不含今日交易點數)

  • 今年累計即將到期點數/ 300
  • 最後可換購日期/2017.12.31
為防堵詐騙集團案件,如接獲不明電話或簡訊通知要求提供或核對帳戶資料,並告知您因設定錯誤需要重新進行付款作業,請立即掛斷電話後,撥打客服中心專線:(04)7512881,或警政署防詐騙專線:165 求證,以確認您的權利